İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

27 EKİM 2021, ÇARŞAMBA   

47

YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE `ZORUNLU` MÜHENDİS İSTİHDAMI KALDIRILIYOR

    Yayına Giriş Tarihi: 29.08.2012   Güncellenme Zamanı: 19.02.2013 10:54:24  Yayınlayan Birim: DİYARBAKIR ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 29.08.2012 16:19:50

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulumuz yaptığı açıklamada, “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin değiştirildiğini ve yapım işinde ihaleye girecek olan firmaların sürekli mühendis çalıştırma zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını belirterek, “Yapılan değişiklikler derhal iptal edilmeli, teknik eleman istihdamını ve niteliğini artırıcı önlemler getirilmelidir” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odamız (İMO) Yönetim Kurulumuz, "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. AKP iktidarı döneminde çalışma hayatının, yasal olarak yeniden düzenlenmekte olduğu hatırlatılan açıklamada, iş yasalarının katılığından dem vurarak çalışanı değil işletmeyi koruyan bir anlayışla hazırlanan yeni yasal düzenlemelerin, çalışma hayatının çalışan aleyhine daha da katılaşmasına neden olduğu ve satır aralarında güvence getiren hükümlerin yok edildiği kaydedildi.

Mesleğimiz tahrip ediliyor

Güvence sağlama gerekçesi ile kamuoyuna sunulan, ancak sonuçları itibariyle daha güvencesiz bir konuma karşılık gelen bu düzenlemelerin, çalışanları "insanca bir yaşam için çalışma"dan "hangi iş olursa olsun çalışma"ya mahkûm ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Siyasi iktidar ‘ustalık dönemi`nde mesleğimizi ve çalışma alanlarımızı tahrip eden önemli yasal düzenlemeler yapmıştır. Son olarak 13 Ağustos 2012 tarihinde çıkarılan ve 01 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan bir düzenleme ile ‘Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği` değiştirilmiş ve yapım işinde ihaleye girecek olan firmaların sürekli mühendis çalıştırma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Yönetmelik değişikliği il ihaleye girecek firmanın ekonomik ve mali yeterlilikleri yanında, teknik anlamda da yeterliliğinin değerlendirilmesi için istenen ‘anahtar teknik personel` belgesi zorunluluğu kaldırılarak, bir yandan firmanın yapım işlerinde iş bitirme konusunda teknik yeterliliği sorgulanılır hale getirilirken, bir yandan da işsizler ordusuna yeni meslektaşlarımızın katılımının önü açılmıştır. İşe devam edebilme şansına sahip olabilenler açısından ise mühendis emeğinin değersizleşmesi ve istihdamının da geçici hatta kiralanabilir bir niteliğe dönüşmesinin yeni zeminleri ortaya çıkmıştır. Söz konusu değişiklik ile yasaya aykırı bir şekilde mühendisler açısından yeni bir hak kaybına neden olurken, aynı zamanda teknik yeterliliği ve niteliği son derece önemli bir meslek alanı olan mühendislik alanını niteliksizleştirmektedir. Bu değişiklikle ortaya çıkan diğer bir sonuç ise, teknik yeterliliği bilinemeyen bir firmanın yapacağı bir yapının ‘kullanıcılar için ne kadar güvenli olacağı` sorusudur" denildi.

Güvencesiz yapılara neden olacak

İşletilmek istenen bu sürecin, güvencesiz mühendislerin yanı sıra güvensiz yapılara da neden olacağına işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi: "Bu anlamda, mesleğimizin ve istihdam alanlarımızın daraltılması, bizler için olduğu kadar tüm toplum için de risk oluşturmaktadır. Unutulmamalıdır ki; bu zamana kadar ülkemizde meydana gelen felaketler sonucu yaşanan acıların çok büyük bir kısmı, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan kaynaklı olarak ortaya çıkmakta ve bu durum birçok insanımızın canına mal olmaktadır. Sorumlu yöneticilere sesleniyoruz, Bilim ve tekniğe aykırı çalışma yürütmek beyhude bir çabadır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler derhal iptal edilmeli, teknik eleman istihdamını ve niteliğini artırıcı önlemler getirilmelidir."

Değiştirilen yönetmelik

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete`de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler" ibaresinden sonra gelen "ile anahtar teknik personele ilişkin belgeler" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 40 – (1) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı, sözleşme tasarısının ‘Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması` başlıklı bölümünde belirtilir. Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1`inde yer alan "Standart Form-KİK025.1/Y Anahtar Teknik Personel Listesi Formu", "Standart Form-KİK025.2/Y Anahtar Teknik Personel Beyannamesi", "Standart Form-KİK025.3/Y Anahtar Teknik Personel Listesi" ve "Standart Form-KİK025.4/Y Geriye Doğru Bir Yıllık Dönem İçinde Çalıştırılan Anahtar Teknik Personel Listesi" standart formları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3`ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9. maddesinin (17) numaralı dipnotunun ikinci fıkrasının 7.9.2.2.1., 7.9.2.2.3., 7.9.4.1.1. ve 7.9.4.3.1. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7.9.2.2.2. ve 7.9.4.2. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"7.9.2.2.1. Asgari yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın %50`si)"

"7.9.2.2.3. (7.9.1.1.) maddesi uyarınca ilave olarak sunulan, son 15 yıla ilişkin en fazla 3 iş deneyim belgesinin toplam tutarı: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın %50`si)"

"7.9.4.1.1. Tam puan için gereken tutar: […] (Şartnamenin (7.5.) maddesinde iş deneyimi için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutarın iki katı)

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın %50`si)

Şartnamenin (7.5.) maddesinde iş deneyim için yeterlik kriteri olarak belirlenen tutara ([…….]) eşit ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 25`i)"

"7.9.4.3.1. Tam puan için gereken tutar: […….] (Şartnamenin 7.5 maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim tutarının altı katı)

Asgari puan için gereken tutar: [….…] (Şartnamenin 7.5 maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim tutarının üç katı)

Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın %50`si)

Asgari puan için gereken tutara eşit ise: […] puan (Mesleki ve teknik kapasite için belirlenen puanın % 25`i)"

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 1/9/2012 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır."

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.


Okunma Sayısı: 2317

Diyarbakır Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.